1. Pan Jezus przyszedł dzisiaj do nas, tak jak do domu Szymona i Andrzeja, z darem uzdrowienia i duchowego uwolnienia. On wciąż szuka tych, którzy potrzebują Jego pomocy. Bądźmy Mu za to wdzięczni.
 2. W przyszłą niedzielę przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzone jako Światowy Dzień Chorego.
 3. Kapelan Szpitali Tczewskich zaprasza rodziny i przyjaciół wszystkich chorych przebywających w naszych szpitalach do wspólnej modlitwy z okazji Światowego Dnia Chorego. Program Mszy świętych oraz nawiedzenia figury Matki Bożej z Lourdes wywieszony jest na tablicy ogłoszeń oraz na oddziałach szpitalnych
 4. Małżonków zapraszamy na Spotkania Małżeńskie poświęcone pielęgnowaniu więzi małżeńskiej. Odbędą się one w dniach 2 – 4 marca 2018 r. w Collegium Marianum w Pelplinie. Szczegóły na plakacie i stronie internetowej www.rodzinydiecezjipelplinskiej.pl
 5. Informujemy, że w niedzielę, 18 II o godz. 15:00 w Kolpingu odbędzie się spotkanie osób wyjeżdżających w kwietniu do Ziemi Świętej. Jednocześnie informujemy, że są jeszcze wolne miejsca.
 6. Młodzież w wieku 14-19 lat zachęcamy do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Maryja w obiektywie” organizowanym przez Zespół Szkół Rzemeślniczych i Kupieckich w Tczewie. Zgłoszenia przyjmowane są do końca lutego, a regulamin dostępny jest na naszej parafialnej stronie internetowej.
 7. Do wieczności z naszej wspólnoty parafialnej odeszli: śp. Joanna Witkowska, Benedykt Piątkowski, Stanisław Sykuła, Irena Cicholewska oraz Alojzy Hering Dobry Jezu a nasz Panie…
 8. Solenizantom i jubilatom życzymy wielu łask Bożych, a szczególnie zdrowia duszy i ciała.

Regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego z okazji 100 – lecia objawień fatimskich

„Maryja w obiektywie”

 

 1. Organizator konkursu
 2. Organizatorem konkursu fotograficznego „Maryja w obiektywie” jest Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie. Patronat honorowy objęło Starostwo Powiatowe w Tczewie.
 3. Cel i tematyka konkursu
 4. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród uczniów, a także budzenie zainteresowań sztuką sakralną, rozwijanie wrażliwości artystycznej i religijnej, prezentowanie twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii, rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów, rozpowszechnianie idei fotografowania jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

Zdjęcia związane z figurami, kapliczkami, obrazami Maryi winny być wkomponowane w scenerię polskiego krajobrazu lub miejsc sakralnych.

 

III. Uczestnicy konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
  i ponadgimnazjalnych z powiatu tczewskiego.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za pisemną zgodą rodzica/-ów lub opiekunów prawnych. Stosowne oświadczenie znajduje się w formularzu zgłoszeniowym do konkursu, który stanowi załącznik do regulaminu. Jednocześnie rodzice/opiekunowie podpisują oświadczenie,
  o którym mowa w punkcie nr 3.
 3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 ze zm.). Stosowne oświadczenie zawarte jest w formularzu zgłoszeniowym do konkursu, który stanowi załącznik do regulaminu.
 4. Zgłaszanie prac
 5. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 5 fotografii czarno-białych bądź kolorowych o rozmiarze minimum 15 x 21cm. Fotografie należy przesłać do 30.03.2018r na adres organizatora: Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II ul. Czyżykowska 17, 83-110 Tczew. Należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej organizatora. Zgłoszenia udziału w konkursie przyjmowane będą do dnia 22 grudnia 2017 r.

 

 1. Zdjęcia powinny być w odpowiedni sposób opisane. Na odwrocie każdej fotografii należy umieścić: imię i nazwisko autora, klasę, tytuł zdjęcia oraz nazwę szkoły.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
 3. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na umieszczenie zdjęć wykonanych przez uczestnika Konkursu na stronie internetowej Organizatora.
 4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:
 5. a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,

b)zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

 1. c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych

 

 1. Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
 2. Wszystkie zdjęcia nadesłane na konkurs podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.

 

 1. Jury dokonuje oceny po zakończeniu konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
 2. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy, które zajmą pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce.
 3. Jury wybierze również prace wyróżnione, zaś o ilości tych prac zadecyduje podczas obrad.
 4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.
 5. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie
 6. Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród w konkursie odbędzie się
  w kwietniu. O dokładnym terminie uroczystości Organizator poinformuje laureatów drogą elektroniczną i telefoniczną.
 7. Przewidziane nagrody ufundowane są przez Powiat Tczewski.
 8. Organizatorowi przysługuje prawo do wyłączenia z konkursu tych fotografii, które nie spełniają wyżej wymienionych wymogów.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: zsriktczew.superszkolna.pl.
 3. Zgłoszenie fotografii do konkursu i wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika konkursu warunków niniejszego regulaminu.

Dodany przez Parafia