Aktualności

Tczewska fara otrzymała po 20 tys. zł na renowację dwóch zabytkowych konfesjonałów

Rada Miejska przyznała dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Tczewa.

Dotacje przyznane zostały następującym podmiotom:

– Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. na prace konserwatorskie przy dwóch rokokowych konfesjonałach znajdujących się w kościele parafialnym, w wysokości po 20 tys. zł na każdy konfesjonał,

– właścicielom budynku przy ul. Podgórnej 6 na remont dachu, w wysokości 30 tys. zł,

3) – Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy pl. Hallera 15 na remont elewacji frontowej III kondygnacji budynku – II etap, w wysokości 30 tys. zł.

Dofinansowanie z budżetu gminy prowadzone jest na podstawie przyjętych zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego, znajdujących się na terenie administracyjnym miasta Tczewa (Uchwała Rady Miejskiej w Tczewie XLIX/430/2010 z dnia 30 września 2010 r.).

Do 10 stycznia 2019 r., złożono trzy wnioski, które dotyczyły obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków lub znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Obiekty te objęte są ochroną konserwatorską, która umożliwia ubieganie się o dotację zgodnie z obowiązującymi na terenie miasta Tczewa zasadami.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej przez Gminę Miejską Tczew z beneficjentem.