eucharystia

Do przyjęcia I Komunii Świętej należy:
– Dostarczyć „świadectwo chrztu”, o ile chrzest przyjęło się w innej parafii.
– Uczestniczyć w katechezie na poziomie klasy III Szkoły Podstawowej, a rodzice w spotkaniach formacyjnych.
– Zdobyć wiedze konieczną do Sakramentu Pokuty i Eucharystii określoną w „minimum programowym”
– Przystąpić do sakramentu pokuty przed I Komunią św.
– Uczestniczyć w niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci o godz. 11:00.

Najbliższe działania duszpasterskie:

(aktualizacja 13 września / 22:35)

 1. Terminy Uroczystości I Komunii Świętej:
  • 07.05.2022 r. – Szkoła Podstawowa nr 10, Fontanna Marzeń i inne szkoły
  • 14.05.2022 r. – Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5
  • 14.05.2022 – Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio 
 2. Zgłoszenie dziecka do I Komunii Św. w biurze parafialnym przy ul. Sambora 4 do końca października (należy dostarczyć wypełniony druk, który uczniowie otrzymali od katechety, metrykę chrztu, jeżeli odbył się on w innej parafii niż nasza i zgodę na I Komunię Św. w przypadku dzieci spoza naszej parafii).
 3. Rodzice i dzieci uczestniczą w niedzielnej Mszy Św. w Farze o godz. 11.00.
 4. Poświęcenie różańców (różańce nabywamy we własnym zakresie):
  • SP 1 – 3 października 2021 r. na Mszy Św. o godz. 11.00
  • SP 10 – 10 października 2021 r. na Mszy Św. o godz. 11.00
  • SP 5 – 17 października 2021 r. na Mszy Św. o godz. 11.00
  • Szkoła Podstawowa im. Św. Ojca Pio – 24 października 2021 r. na Mszy Św. o godz. 11.00
 5. Poświęcenie książeczek i medalików w grudniu (książeczki będą do nabycia w październiku u katechetów, medaliki nabywamy we własnym zakresie).
 6. Poświęcenie świec w lutym (najlepiej gdyby była to świeca od Chrztu Św. Jeżeli jednak zagubiła się lub została zniszczona, to wtedy kupujemy nową).
 7. Adwent – udział w roratach z lampionami.
 8. Wielki Post – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.
 9. Proszę śledzić na bieżąco informacje zawarte na tej stronie internetowej i w ogłoszeniach parafialnych.
 10. Wszelkie informacje dostępne są u katechetów i u ks. Roberta pod nr. tel. 788 164 486.

Znaczenie i godność sprawowania Eucharystii

16. Sprawowanie Mszy świętej jako czynność Chrystusa i hierarchicznie zorganizowanego ludu Bożego jest ośrodkiem całego chrześcijańskiego życia tak dla Kościoła powszechnego, jak i lokalnego oraz dla poszczególnych wiernych22. W czynności tej osiąga szczyt działanie, przez które Bóg w Chrystusie uświęca świat, oraz kult, jaki ludzie oddają Ojcu, wielbiąc Go przez Chrystusa, Syna Bożego, w Duchu Świętym23. Ponadto we Mszy świętej wspomina się w cyklu roku misteria odkupienia, tak że one w pewien sposób stają się obecne24. Pozostałe zaś czynności święte i wszystkie czyny chrześcijańskiego życia wiążą się ze sprawowaniem Eucharystii i do niej zmierzają25.

17. Jest więc bardzo ważne, aby sprawowanie Mszy świętej, czyli Wieczerzy Pańskiej, zostało tak uporządkowane, by wyświęceni szafarze, jak i wierni, uczestnicząc w niej zgodnie ze swoim miejscem we wspólnocie Kościoła (ze swoją godnością), czerpali stąd coraz obfitsze owoce26, dla osiągnięcia których Chrystus Pan ustanowił eucharystyczną Ofiarę swego Ciała i Krwi, jako pamiątkę swojej śmierci i zmartwychwstania, oraz powierzył ją Kościołowi, umiłowanej Oblubienicy27.

18. Będzie to łatwiej osiągalne, gdy uwzględniając naturę i inne uwarunkowania każdego zgromadzenia, każdą celebrację przygotuje się tak, aby prowadziła do świadomego, czynnego i pełnego uczestnictwa wiernych, obejmującego ciało i duszę, płonącego wiarą, nadzieją i gorącą miłością. Udziału tego pragnie Kościół, domaga się go sama natura celebracji, a lud chrześcijański na mocy chrztu jest do niego uprawniony i zobowiązany28.

19. Chociaż obecność i czynne uczestnictwo wiernych jaśniej ukazujące kościelną naturę celebracji29 niekiedy nie jest osiągalne, sprawowanie Eucharystii zawsze odznacza się swoją skutecznością i godnością, jako czynność Chrystusa i Kościoła, w której kapłan spełnia swój szczególny urząd posługi i zawsze działa dla zbawienia ludu.

Zaleca się przeto, aby kapłan w miarę możliwości codziennie sprawował eucharystyczną Ofiarę30.

20. Sprawowanie Eucharystii, podobnie jak cała liturgia, dokonuje się przez dostrzegalne znaki, które podtrzymują, umacniają i wyrażają wiarę31. Dlatego należy bardzo starannie dobierać i łączyć te formy i elementy przez Kościół zaproponowane, które z uwagi na uwarunkowania osób i miejsc bardziej sprzyjają czynnemu i pełnemu uczestnictwu wiernych oraz służą ich duchowemu dobru.

21. Niniejsze wprowadzenie zamierza przedstawić zarówno ogólne wytyczne dla należytego ułożenia celebracji Eucharystii, jak też reguły układu poszczególnych jej form32.

22. Wielkie znaczenie ma sprawowanie Eucharystii w Kościele partykularnym. Biskup diecezjalny bowiem, pierwszy szafarz Bożych misteriów w powierzonym mu Kościele, jest opiekunem, zwierzchnikiem i stróżem całego życia liturgicznego33. W celebracjach odbywających się pod jego przewodnictwem, zwłaszcza w sprawowaniu Eucharystii, którego on dokonuje z udziałem prezbiterium, diakonów i ludu, ujawnia się misterium Kościoła. Dlatego te celebracje mszalne winny być przykładem dla całej diecezji.

Biskup winien zabiegać o to, aby prezbiterzy, diakoni i wierni świeccy zdobywali coraz pełniejsze zrozumienie głębokiego sensu obrzędów i tekstów liturgicznych i dzięki temu byli prowadzeni do czynnego i owocnego udziału w sprawowaniu Eucharystii. Z tego też względu biskup winien czuwać nad tym, aby celebracje odbywały się coraz godniej. W znacznym zaś stopniu przyczynia się do tego troska o piękno sakralnych pomieszczeń oraz muzyki i sztuki.

23. Aby celebracja pełniej odpowiadała przepisom oraz duchowi świętej liturgii i by wzrastała jej duszpasterska skuteczność, w tym Ogólnym wprowadzeniu oraz w Obrzędach Mszy świętej przewidziane są pewne akomodacje i przystosowania.

24. Najczęściej przystosowania te polegają na doborze pewnych obrzędów i tekstów, to znaczy śpiewów, czytań, modlitw, zachęt i gestów, bardziej odpowiadających potrzebom, przygotowaniu i sposobowi myślenia uczestników. Dobór ten jest pozostawiony kapłanowi celebrującemu. Kapłan jednak winien pamiętać, że jest sługą świętej liturgii i że nie wolno mu na własną rękę w celebracji Mszy świętej niczego dodawać, opuszczać ani zmieniać34.

25. Ponadto w odpowiednich miejscach zaznaczone są w Mszale pewne adaptacje, które zgodnie z konstytucją o liturgii należą do kompetencji biskupa diecezjalnego albo konferencji biskupów35 (por. niżej, nry 387, 388-393).

26. Jeśli zaś chodzi o głębszą różnorodność oraz przystosowanie do tradycji i umysłowości ludów i regionów, jakie w myśl art. 40 Konstytucji o liturgii świętej zostałyby uznane za pożyteczne lub konieczne, należy zachować przepisy podane w instrukcji „Liturgia rzymska i inkulturacja”36 oraz w niniejszym dokumencie (nry 395-399).