Zgromadzenie nieprzerwanie, przez przeszło 120 lat swego istnienia, stara się prowadzić Dzieło swej Błogosławionej Matki według Jej myśli i założeń, dostosowując je do współczesnych potrzeb.

Siostry Pasterki starają się naśladować Chrystusa Dobrego Pasterza w myśl hasła: „Szukać i zbawić to, co zginęło” (Łk 19,10).

Prowadzą więc placówki opiekuńczo-wychowawcze dla dziewcząt niedostosowanych społecznie oraz dla kobiet słabych i zagubionych moralnie:

dla dziewcząt w wieku gimnazjalnym:
– Poznań, ul. Piątkowska 148
– Pniewite
– Topolno 

Wychowankom zapewniają ukończenie nauki w otwartym dla ich potrzeb gimnazjum.

„Pasterki są powołane do czuwania nad owieczkami, którym zguba zagraża i nad tymi, które już zginęły, a teraz odnalezione zostały… W błogosławiony dzień naszej Profesji zakonnej ofiarowałyśmy życie nasze za zbawienie dusz. Każda z nas powinna sobie powiedzieć wraz z Boskim Zbawicielem: Nie przyszłam dla sprawiedliwych, ale dla grzeszników”  (M.K.)

v  W trosce o ratowanie zagrożonego dziś życia dzieci nienarodzonych udzielają pomocy samotnym matkom:

Żołędowo

„O Pasterki! Cóż uczynimy, by przysłużyć się Ojcu naszemu? Jak Go pocieszyć zdołamy, gdy tyle Jego dzieci ukochanych, które rad by do łona Swego przytulić, ginie marnie w odmętach zwodniczego świata?”  (M.K.)

v  Poświęcają się w świetlicach dla dzieci z rodzin borykających się z różnymi problemami:

Jabłonowo – Zamek

 „Uczcie ich wszystkiego, czego Ja was nauczyłem – mówił do Apostołów Chrystus Pan.

Musimy je karmić chlebem zdrowej nauki. Niech dobry przykład pasterki stanie się dla nich kazaniem, niech każdy czyn będzie namaszczony duchem Bożym, natchniony łaską Bożą” (M.K.)

v  Posługują jako pielęgniarki i opiekunki chorych w zakładach opiekuńczo-leczniczych i stacjach opieki medycznej:

Św. Katarzyna

Rzym

Toruń – T.C. Caritas

 „Pasterka ma poprzez leczenie chorych ciał trafiać do dusz i zdobywać je dla Boga. Błogosławiony, kto dobrze czyni duszom – błogosławiony, kto dobrze czyni duszom i ciałom!” (M.K.)

v  Włączają się w duszpasterstwo Kościoła jako katechetki, zakrystianki i organistki:

Częstochowa
Jabłonowo Pomorskie
Kostrzyn
Łódź
Rypin
Świebodzin
Tczew
Wołomin
Kостaнай – Kazachstan

„Módl się i pracuj, zwyciężaj, przyczyniaj się do wywyższenia Kościoła świętego – taka jest powinność pasterki. Pracuj w duchu Kościoła świętego, w duchu reguły, dla chwały Bożej, a uczynki twoje błyszczeć będą jak słońce” (M.K.)

v  Prowadzą przedszkole dla dzieci:

Żołędowo

„Największym i najważniejszym dowodem i skutkiem miłości chrześcijańskiej jest bezsprzecznie gorliwość o zbawienie bliźnich, bo ona odnosi się do wieczności. Ten jest prawdziwym miłośnikiem ludzi, kto poświęca się dla ich zbawienia” (M.K.)

v  W domach zgromadzenia prowadzą dni skupienia dla dziewcząt, a w czasie ferii zimowych i wakacji letnich – rekolekcje ewangelizacyjne.

„Prowadzić dusze po drogach duchowych łask to rzecz doskonalsza, jak rządzić światem w rzeczach ziemskich. Serce gorliwe raduje się widząc, że ludzie miłują Boga i że Go chwalą, a smuci się wszystkim, co się sprzeciwia chwale Bożej” (M.K.)

v  Wypiekają komunikanty i opłatki wigilijne:

Poznań, ul. Piątkowska 148

„W Najświętszym Sakramencie daje nam Chrystus Swe Ciało, Swoją Krew, Bóstwo Swoje ze wszystkimi cudownymi łaskami, zawartymi zarówno w Jego Świętym Człowieczeństwie, jak i w Bóstwie – i to codziennie albo tylokrotnie, ilekroć chcemy przygotować się na Jego przyjęcie” (M.K.)

v  W trosce o piękno Liturgii, wykonują hafty liturgiczne:

Jabłonowo – Zamek

„Warto się uczyć pięknych robót i wykonywać je. Piękne szycie i haft wykształcają ścislość oka i ręki i tym samym przynoszą nieocenioną korzyść. Kto raz zakosztuje tego, co w istocie jest piękne, ten nie może potem upodobać sobie w tym co niskie. Nic lepiej nie posłuży do dźwignięcia społeczeństwa, jak rozbudzenie zamiłowania do wszystkiego, co zacne, wzniosłe i prawdziwie piękne. Należy czynić rzeczy trwałe i warte czasu i zachodu. Cokolwiek robić warto, warto zrobić dobrze” (M.K.)

v  Aktualnie Siostry Pasterki pracują w 20 placówkach w Polsce oraz w dwóch placówkach zagranicznych: w Rzymie i w Kazachstanie.

Siostry wykonują wszystko w tym celu, „aby bóg był miłowany”.